Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Maaike Hartgers Interieuradvies: Maaike Hartgers Interieuradvies gevestigd op Den Bramel 5 in Ugchelen (geen bezoekersadres).
1.2 De interieuradviseur: Maaike Hartgers Interieuradvies die in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en advies.
1.3 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Maaike Hartgers Interieuradvies als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.4 De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Maaike Hartgers Interieuradvies met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Maaike Hartgers Interieuradvies.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Maaike Hartgers Interieuradvies
2.2 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Maaike Hartgers Interieuradvies en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 De door Maaike Hartgers Interieuradvies opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en tot 30 dagen na offertedatum geldig.
3.2 Alle prijzen die je vind in de facturen en offertes van Maaike Hartgers Interieuradvies zijn in euro en inclusief btw.
3.3 De door Maaike Hartgers Interieuradvies opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.4 In de offerte staat uitgeschreven:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het tijdschema waarbinnen Maaike Hartgers Interieuradvies de werkzaamheden uitvoert;
c. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten (eventuele reiskosten e.d.);
d. een betalingsschema;
e. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en Maaike Hartgers Interieuradvies plaatsvindt;
f. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
3.5 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Maaike Hartgers Interieuradvies zijn bevestigd.
3.6 Na akkoord van de offerte, door middel van een schriftelijke bevestiging, start Maaike Hartgers Interieuradvies met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering opdracht

4.1 Maaike Hartgers Interieuradvies verricht zijn werk naar beste weten en kunnen, is de vertrouwenspersoon van de opdrachtgever en diens raadgever.
4.2 Maaike Hartgers Interieuradvies heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
4.3 Maaike Hartgers Interieuradvies is gerechtigd de opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

Artikel 5 – Honoraria, bureaukosten en kosten van derden

5.1 De honorering van Maaike Hartgers Interieuradvies kan als volgt worden overeengekomen:
1 Volgens een percentage van de uiteindelijke verbouw -en inrichtingssom van het project, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk (evt. aannemers);
2 Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief;
3 Een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief eventuele reis- en verblijfkosten.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

Artikel 6 – Honoraria bij gewijzigde opdracht

6.1 De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Maaike Hartgers Interieuradvies verricht tengevolge van:
gewijzigde (overheids)voorschriften of overheidsbeperkingen; of wijziging van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd. Maaike Hartgers Interieuradvies informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en bijkomende kosten, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Maaike Hartgers Interieuradvies of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten

7.1 Declaraties van Maaike Hartgers Interieuradvies dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op rekeningnummer NL 26 ASNB 0706 9438 72 onder vermelding van het factuurnummer.
7.2 Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enige betalings- verplichting is een rente over het openstaande bedrag verschuldigd. De wettelijke rente voor ondernemingen en overheidsinstanties bedraagt (op 01-03-2018) 8% per maand en voor particulieren 2 % per maand.
7.3 Alle gemaakte kosten om voldoening van declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door Maaike Hartgers Interieuradvies daadwerkelijke gemaakte kosten voor rechtsbijstand te vergoeden. De werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener dienen naar de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten in redelijkheid in rekening zijn gebracht.
7.5 Alle vorderingen van Maaike Hartgers Interieuradvies worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surséance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

8.1 Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door opdrachtgever zonder dat er sprake is van tekortschieten in of nakoming van de opdracht door Maaike Hartgers Interieuradvies, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Maaike Hartgers Interieuradvies wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever, is Maaike Hartgers Interieuradvies gerechtigd te vorderen:
– 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
– De vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Maaike Hartgers Interieuradvies ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.
8.2 Een eventuele beëindiging dient plaats te vinden per aangetekende schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de opdracht

9.1 Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Maaike Hartgers Interieuradvies niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Maaike Hartgers Interieuradvies te vergoeden. Voor zover mogelijk zal Maaike Hartgers Interieuradvies de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp

10.1 Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Maaike Hartgers Interieuradvies en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen.
10.2 Mocht Maaike Hartgers Interieuradvies ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.
10.3 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Maaike Hartgers Interieuradvies en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 – Eigendoms –en auteursrechten

11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, rapporten en andere bescheiden die Maaike Hartgers Interieuradvies bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.
11.2 Maaike Hartgers Interieuradvies heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van het ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurs- wet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Maaike Hartgers Interieuradvies, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Maaike Hartgers Interieuradvies.
11.4 Mocht de opdrachtgever de originele en daarmee de eigendoms- en auteursrechten willen overnemen, dan kan dit nader overeengekomen worden. Bij het overnemen van eigendoms- en auteursrechten is de opdrachtgever Maaike Hartgers Interieuradvies een vergoeding verschuldigd.
11.5 Maaike Hartgers Interieuradvies behoudt bij overnamen enkel het recht om het ontwerp (resultaat) en/of foto’s hiervan te gebruiken voor aquasitiedoeleinde.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door externe deskundigen worden vervuld, is Maaike Hartgers Interieuradvies voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
12.2 Maaike Hartgers Interieuradvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 Maaike Hartgers Interieuradvies is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.5 Indien het ontwerp van Maaike Hartgers Interieuradvies niet kan worden uitgevoerd voor het geraamde bedrag en deze omstandigheid te wijten is aan Maaike Hartgers Interieuradvies, dan is Maaike Hartgers Interieuradvies slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Maaike Hartgers Interieuradvies.
12.6 Maaike Hartgers Interieuradvies sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit
artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt Maaike Hartgers Interieuradvies de bescheiden over, waaruit blijkt dat zij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
12.7 De aansprakelijkheid van Maaike Hartgers Interieuradvies is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Maaike Hartgers Interieuradvies is verzekerd maar zal niet meer bedragen dan tweemaal het bedrag dat uit hoofde van de opdracht is of zou zijn verschuldigd.
12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Maaike Hartgers Interieuradvies kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert en die niet aan Maaike Hartgers Interieuradvies kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Maaike Hartgers Interieuradvies overeenkomsten heeft gesloten, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstof en niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, alsmede het geval dat Maaike Hartgers Interieuradvies geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 In geval van overmacht heeft Maaike Hartgers Interieuradvies het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
13.3 Indien Maaike Hartgers Interieuradvies bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Maaike Hartgers Interieuradvies gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 – Ontbinding

14.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Maaike Hartgers Interieuradvies  omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Maaike Hartgers Interieuradvies gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maaike Hartgers Interieuradvies partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van Maaike Hartgers Interieuradvies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Maaike Hartgers Interieuradvies het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 – Geldigheidsduur algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 5 maart 2018 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.

Maaike Hartgers Interieuradvies
www.mhinterieurs.nl
info@mhinterieurs.nl
Ugchelen

KvK: 71074694